Rachunki

 • szczęśliwa rodzina na polu

Zapraszamy do korzystania z rachunku rozliczeniowego umożliwiającego

 • gromadzenie środków pieniężnych
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
 • gromadzenie środków dotyczących dofinansowania projektów inwestycyjnych ze środków ARiMR
 • realizację zleceń stałych
 • korzystanie z debetu dopuszczalnego
 • uzyskanie i korzystanie z kredytu
 • korzystanie z kart płatniczych
 • korzystanie z banku internetowego
 • korzystanie z usługi powiadamiania o zmianie salda za pośrednictwem SMS
 • korzystanie z telefonicznych usług na hasło.

Aby zawrzeć umowę prowadzenia rachunku należy okazać się następującymi dokumentami:

1. wnioskodawca - rolnik - zobowiązany jest załączyć jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 • decyzja Urzędu Gminy na łączne zobowiązanie pieniężne ustalające wymiar łącznego zobowiązania z tytułu podatku rolnego
 • w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej
 • akt notarialny dotyczący posiadania lub użytkowania gruntów rolnych

2. wskazać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych

3. rolnicy podlegający podatkowi VAT powinni złożyć kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego NIP oraz inne dokumenty, jeśli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.