Kredyty i pożyczki

Uzyskanie każdego kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej

Sprawne działanie firmy zależy od jej płynności finansowej i możliwości szybkiego dostępu do potrzebnych środków, zatem
jeśli potrzebujesz środków na inwestycje lub bieżącą działalność, sprawdź ofertę kredytową naszego Banku

 • focused-ceo-formal-suit-hardhat-standing-warehouse-talking-mobile-phone

Kredyt inwestycyjny

Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane:

 • zakup maszyn i urządzeń do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakup środków transportu służących prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • zakup gruntów i budynków służących prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • budowa budynków gospodarczych itp.

Okres spłaty kredytu 15 lat, maksymalny okres karencji wynosi 2 lata.

Udział środków własnych kredytobiorcy w finansowaniu zadania inwestycyjnego stanowi co najmniej 10%. Środki własne kredytobiorcy muszą być zaangażowane na etapie rozpoczęcia realizacji inwestycji, a powyższy fakt udokumentowany. Kredytobiorca zobowiązany jest udokumentować Bankowi celowość wykorzystania kredytu.

 

 • uśmiechnięta kobieta w fabryce

Kredyt inwestycyjno-obrotowy

Przeznaczony na:

 • nakłady inwestycyjne i obrotowe związane z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej;
 • zasadnicze finansowanie - zakup aktywów trwałych np. maszyn
 • dodatkowe finansowanie - VAT, srodki obrotowe, w tym: zwiększenie stanu - zapasów, należności będące następstwem podjętej inwestycji

Wymagania:

 • prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 6 miesięcy;
 • udział własny w wysokości minimum 10%nakładów inwestycyjnych
 • biznesplan w przypadku kwoty kredytu powyżej 200.000,00 zł

Okres spłaty kredytu 15 lat, maksymalny okres karencji wynosi 2 lata.

 

 • dwaj mężczyźni w fabryce

Kredyt obrotowy

Oferujemy następujące rodzaje kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą:

 • krótkoterminowe - z okresem kredytowania do 1 roku
 • średnioterminowe - z okresem kredytowania od 1 roku do 3 lat  
 • długoterminowe - z okresem kredytowania powyżej 3 lat  

W celu uzyskania kredytu należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przyznanie kredytu
 • informację o sytuacji majątkowej kredytobiorcy
 • zaświadczenia o bieżącym regulowaniu zobowiązań wobec Urzędu Gminy/ Urzędu Skarbowego i KRUS/ ZUS
 • dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia
 • inne dokumenty uznane przez Bank jako niezbędne do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy.

 

 • mężczyzna w biurze

Kredyt w rachunku bieżącym

 • wymagane posiadanie rachunku bieżącego w Banku od co najmniej 6-ściu miesięcy;
 • okres kredytowania do 36 miesięcy;
 • kwota maksymalna uzależniona od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący i przychodów ;
 • kredyt w rachunku jest kredytem odnawialnym – każdy wpływ środków na rachunek powoduje jednocześnie odnowienie limitu kredytowego;
 • kredyt może zostać spłacony w części lub całości w dowolnym dniu w okresie kredytowania

 

 • Biznesmen inspektor finansowy i sekretarz sporządzający raport, obliczający lub sprawdzający saldo

Kredyt rewolwingowy

Przeznaczony na  stałe nakłady związane z prowadzeniem działalności:

 • zapasy o charakterze stałym;
 • należności o charakterze stałym;
 • inne potrzeby związane z prowadzeniem działalności;

Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie rachunku bieżącego w Banku;

Kwota maksymalna wyznaczana w oparciu o wysokość i częstotliwość obrotów;

Maksymalny okres kredytowania do 12 miesięcy;

Kredyt może zostać spłacony w części lub całości w dowolnym dniu w okresie kredytowania

 

 • biznesmeni rozmawiający w biurze

Gwarancja

 • Przeznaczona na zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się przez zleceniodawcę ze swoich zobowiązań wobec beneficjenta;
 • Kwota gwarancji wynika ze złożonego zlecenia, uzależniona od poziomu zdolności kredytowej, ustalana na podstawie warunków transakcji zawartej pomiędzy zleceniodawcą i beneficjentem gwarancji;
 • Okres ważności gwarancji 36 miesięcy;
 • Warunkiem  koniecznym  do udzielenia gwarancji jest posiadanie rachunku bieżącego w banku