Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej

Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym Bank ogłasza z częstotliwością roczną tj. nie później niż w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku przez organ do tego zobowiązany.