Informacje ogólne

Wizja Banku

Konkurencyjny na rynku lokalnym Bank, solidny, nowoczesny i przyjazny w zaspokajaniu potrzeb finansowych klientów. Cechy Banku ważne dziś i w przyszłości to: nowoczesność, efektywność, innowacyjność i ostrożność gwarantująca bezpieczeństwo środków naszych klientów.

Misja Banku

Efektywne, profesjonalne i kompleksowe zaspakajanie potrzeb finansowych klientów indywidualnych, instytucjonalnych i samorządowych na terenie działania, stymulowanie gospodarczego rozwoju środowiska lokalnego oraz stałe umacnianie udziału w rynku przy aktywnej współpracy z Bankiem Zrzeszającym

 

Przedmiotem działania Banku są głównie następujące czynności bankowe:

 • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 • prowadzenie innych rachunków bankowych,
 • udzielanie kredytów,
 • udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych,
 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
 • udzielanie pożyczek pieniężnych,
 • operacje czekowe i wekslowe,
 • wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
 • nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 • przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
 • udzielanie i potwierdzanie poręczeń.