Prowizje i oprocentowanie

Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz  instytucjonalnych zgodnie z  "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w banku"

Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:

1) elektroniczne kanały dostępu sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący serwis internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,

2)  pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,

3) bank - Bank Spółdzielczy "Współna Praca" w Kutnie,

4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token,  karta chipowa, hasła.

Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na nastepujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.

Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.

Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.

Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe ksiegowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,

2) cyklicznie,

3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a bankiem.

Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:

1) ostatniego dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków,

2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:

1) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

2) dla klientów instytucjonalnych,

3) dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego,

4) dla rolników indywidualnych.

Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania