Rachunki

Zapraszamy do korzystania z rachunku bieżącego umożliwiającego

 • mężczyzna w garniturze z tabletem
 • gromadzenie środków pieniężnych
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
 • realizację zleceń stałych
 • uzyskanie i korzystanie z kredytu
 • korzystanie z kart płatniczych
 • korzystanie z banku internetowego
 • korzystanie z usługi powiadamiania o zmianie salda za pośrednictwem SMS
 • korzystanie z telefonicznych usług na hasło.

Proponujemy również dla klientów biznesowych prowadzenie rachunku pomocniczego.

Aby założyć w naszym banku rachunek należy:

 • załączyć dokumenty stwierdzające uzyskanie osobowości prawnej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub koncesję
 • wskazać osoby upoważnione do skaładania oświadczeń woli w zakresie prawa i obowiązków majątkowych
 • przedłożyć dokumenty o nadaniu numeru statystycznego REGON, numeru NIP oraz inne dokumenty, jeśli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.