Kredyty i pożyczki

 • rolnik w oborze

Kredyt obrotowy produkcja rolna

Kredytem obrotowym ,,PRODUKCJA ROLNA ” mogą być finansowane min.:

 • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz;
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń;
 • zakup zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport;
 • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji;

maksymalna kwota kredytu ustalana jest w  oparciu  o przyjęty przez Bank limit w wysokości 3.000,00 zł do powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego;

okres kredytowania do 15 miesięcy;

wcześniejsza spłata kredytu bez dodatkowych opłat

 

 • rolnik i mężczyzna w garniturze na kombajnie

Kredyt inwestycyjny

Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane:

 • zakup maszyn i urządzeń do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakup środków transportu służących prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • zakup gruntów i budynków służących prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • budowa budynków gospodarczych itp.

Okres spłaty kredytu 15 lat, maksymalny okres karencji wynosi 2 lata.

Udział środków własnych kredytobiorcy w finansowaniu zadania inwestycyjnego stanowi co najmniej 10%. Środki własne kredytobiorcy muszą być zaangażowane na etapie rozpoczęcia realizacji inwestycji, a powyższy fakt udokumentowany. Kredytobiorca zobowiązany jest udokumentować Bankowi celowość wykorzystania kredytu.

 

 • dwaj mężczyźni oglądający siewniki

Kredyt inwestycyjno-obrotowy

Przeznaczony na nakłady inwestycyjne i obrotowe związane z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej;

  • zasadnicze finansowanie -zakup aktywów trwałych np. maszyn
  • dodatkowe finansowanie- VAT, środki obrotowe, w tym: zwiększenie stanu - zapasów, należności będące następstwem podjętej inwestycji;

Wymagania:

 • prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 6 miesięcy;
 • udział własny w wysokości minimum 10%nakładów inwestycyjnych;
 • biznesplan w przypadku kwoty kredytu powyżej 200.000,00 zł

Okres spłaty kredytu 15 lat, maksymalny okres karencji wynosi 2 lata.

 

 • rolnik w szklarni z pomidorami

Kredyt obrotowy

Oferujemy następujące rodzaje kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą:

 • krótkoterminowe - z okresem kredytowania do 1 roku
 • średnioterminowe - z okresem kredytowania od 1 roku do 3 lat  
 • długoterminowe - z okresem kredytowania powyżej 3 lat  

 

W celu uzyskania kredytu należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przyznanie kredytu
 • informację o sytuacji majątkowej kredytobiorcy
 • zaświadczenia o bieżącym regulowaniu zobowiązań wobec Urzędu Gminy/ Urzędu Skarbowego i KRUS / ZUS
 • dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia
 • inne dokumenty uznane przez Bank jako niezbędne do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy.

 

 • młody rolnik w ciągniku uściskujący dłoń przedstawiciela bankowego

Kredyt inwestycyjny dla młodego rolnika

 • Skierowany dla osób, które nie ukończyły 40 roku życia ;
 • Przeznaczony na zakup gruntów rolnych, zakup siedliska, oraz zakup nowych maszyn rolniczych;
 • Udział środków własnych wymagany w wysokości minimum 10% nakładów inwestycyjnych (w przypadku gdy Kredytobiorca jest płatnikiem podatku Vat Bank może skredytować wartość brutto inwestycji

 Okres spłaty kredytu 15 lat, maksymalny okres karencji wynosi 2 lata.

 

 • mężczyzna piszący w notesie na polu słoneczników

Kredyt w rachunku bieżącym

 • Wymagane posiadanie rachunku bieżącego w Banku od co najmniej 6-ściu miesięcy;
 • Okres kredytowania do 36 miesięcy;
 • Kwota maksymalna uzależniona od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący i przychodów;
 • Kredyt w rachunku jest kredytem odnawialnym – każdy wpływ środków na rachunek powoduje jednocześnie odnowienie limitu kredytowego;
 • Kredyt może zostać spłacony w części lub całości w dowolnym dniu w okresie kredytowania

 

 • dwaj mężczyźni rozmawiają przy polu kukurydzy

Kredyt rewolwingowy

 • Przeznaczony na  stałe nakłady związane z prowadzeniem działalności:
  • zapasy o charakterze stałym;
  • należności o charakterze stałym ;
  • inne potrzeby związane z prowadzeniem działalności;
 • Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie rachunku bieżącego w Banku;
 • Kwota maksymalna wyznaczana w oparciu o wysokość i częstotliwość obrotów;
 • Maksymalny okres kredytowania do 12 miesięcy;
 • Kredyt może zostać spłacony w części lub całości w dowolnym dniu w okresie kredytowania

 

 • dwaj mężczyźni idący po polu

Gwarancja

 • Przeznaczona na zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się przez zleceniodawcę ze swoich zobowiązań wobec beneficjenta;
 • Kwota gwarancji wynika ze złożonego zlecenia, uzależniona od poziomu zdolności kredytowej, ustalana na podstawie warunków transakcji zawartej pomiędzy zleceniodawcą i beneficjentem gwarancji;
 • Okres ważności gwarancji 36 miesięcy;
 • Warunkiem  koniecznym  do udzielenia gwarancji jest posiadanie rachunku bieżącego w banku

 

 • kobieta trzymająca w ręku ziemię

Kredyty z dofinansowaniem ARIMR

Kredyty preferencyjne objęte dopłatami ARiMR do oprocentowania i z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.

Udzielamy kredytów inwestycyjnych i obrotowych z dofinansowaniem ARiMR  określonych w  Zasadach udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzonych Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi.

 

 • ciągnik z siewnikiem

Leasing

Klientom instytucjonalnym naszego Banku proponujemy - leasing środków trwałych

SGB Leasing jest specjalnie opracowanym produktem skierowanym do klientów Banków Spółdzielczych:

 • dostosowuje warunki do specyfiki i profilu naszych klientów;
 • uwzględnia dotychczasową współpracę z Bankiem i historię kredytową każdego klienta;
 • ogranicza procedury do niezbędnego minimum;
 • wystarczająca jest tylko aktualizacja dokumentów będących w posiadaniu Banku;
 • dopuszcza negocjacje i indywidualizuje ofertę na każdym etapie transakcji;

Cechy leasingu:

 • szybkie pozyskanie środków trwałych oraz czerpanie zysków z ich użytkowania bez inwestowania własnych środków pieniężnych;
 • w trakcie trwania umowy firma wypracowuje za pomocą wyleasingowanego środka fundusze na pokrycie rat leasingowych;
 • raty leasingowe, jak i wszystkie wydatki związane z użytkowaniem środka, mogą być w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów użytkownika;
 • warunki finansowe są dostosowane ściśle do przewidywanych możliwości korzystającego np.: sezonowej działalności;
 • zobowiązania z tytułu umowy leasingowej mają charakter pozabilansowy i nie powodują zmniejszenia zdolności kredytowej.

Proponujemy Państwu leasing na:

 • pojazdy osobowe;
 • transport ciężki;
 • maszyny i urządzenia;
 • maszyny rolnicze;
 • sprzęt medyczny;
 • nieruchomości;

oraz:

 • zarządzanie flotą;
 • produkty ubezpieczeniowe;

Oferujemy także:

 • pomoc w negocjacjach z dostawcami i producentami,
 • dobre rabaty u naszych stałych dostawców.

Atutem naszym są uproszczone i skrócone procedury zawierania umów dla stałych klientów naszego Banku, ponadto każdemu Klientowi dedykujemy doradcę, który prowadzi go poprzez procedurę leasingu

 • zene-dla-rolnika-01

Kredyt inwestycyjny EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO

Przeznaczony na:

1) Zakup i instalację przydomowych oczyszczalni
2) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej;
3) Zakup i montaż materiałów do termomodernizacji budynków mieszkalnych i gospodarskich;
4) Zakup: węzła cieplnego, pompy ciepła, kotła gazowego, kotła olejowego, kotła na paliwo stałe;
5) Budowa biogazowni rolniczych;
6) Zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
7) Refundację poniesionych nakładów

Wymagania:

1) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (historia rachunku, jeśli rachunek prowadzony jest w innym banku)
2) biznesplan, w przypadku kwoty kredytu powyżej 250.000,00 zł.
3) posiadanie zdolności kredytowej
4) zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
5) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Kwota maksymalna wyznaczana jest w oparciu o aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, ocenę zdolności kredytowej, proponowane zabezpieczenie, celowość/efektywność przedsięwzięcia, poziom ryzyka kredytowego